Novela zákona o ochrane osobných údajov

Dňa 15. apríla 2014 nadobudne účinnosť novela zákona o ochrane osobných údajov. Prinášame prehľad najdôležitejších zmien:

- získavať osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií bude povolené aj bez súhlasu dotknutej osoby, ak pôjde o získavanie na účely uzatvorenia pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu,
- ruší sa povinnosť vypracovať bezpečnostnú smernicu pre prevádzkovateľov informačných systémov prepojených na internet neobsahujúcich tzv. osobitné kategórie osobných údajov resp. systémov neprepojených s internetom,
- ruší sa tiež povinnosť oboznámiť oprávnené osoby so znením bezpečnostnej smernice,
- záznam o poučení oprávnenej osoby už neobsahuje zákonom vymenované povinné obsahové náležitosti,
- ruší sa povinnosť poveriť zodpovednú osobu pre prevádzkovateľov s viac ako 20 oprávnenými osobami, pričom v prípade, ak prevádzkovateľ nepoverí zodpovednú osobu, je povinný oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov SR svoje informačné systémy (náhrada tzv. registrácie informačných systémov),
- zodpovednou osobou bude môcť byť aj štatutárny orgán prevádzkovateľa,
- prílohou poverenia zodpovednej osoby už nebude musieť byť poučenie zodpovednej osoby ako oprávnenej osoby,
- registrácia informačných systémov sa mení na tzv. oznamovaciu povinnosť, pričom je možné ju splniť elektronicky na internetovej stránke Úradu bez zaručeného elektronického podpisu (už existujúce registrácie informačných systémov sa budú považovať za oznámenia informačných systémov),
- pri oznámení informačného systému sa ruší povinnosť pripájať v prílohe popis podmienok spracúvania osobných údajov,
- ruší sa poplatková povinnosť (20 EUR) za oznámenie (registráciu) informačného systému,
- znížili sa výšky pokút, pričom niektoré sa stali nepovinnými, t.j. Úrad môže, ale nemusí pokutu uložiť,
- predĺžila sa lehota na zosúladenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom (do 1.7.2015).

V prípade záujmu o viac informácií o tejto problematike nás kontaktujte, radi Vám v tejto oblasti poskytneme právne služby.

Share to Facebook
Share to Google Plus


Comments are closed.