Zmeny v s.r.o. od 29. apríla 2015

Dňa 29. apríla 2015 bol v Zbierke zákonov SR zverejnený zákon č. 87/2015 Z.z. Prinášame Vám prehľad najdôležitejších zmien týkajúcich sa spoločnosti s ručením obmedzeným:

- vzdanie sa funkcie člena dozornej rady a člena štatutárneho orgánu, pokiaľ sa tak nestane na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti, potom musí byť písomné, pričom danú listinu musí daný člen orgánu vlastnoručne podpísať v prítomnosti notára, resp. ním povereného zamestnanca,
- spoločník môže poskytnúť spoločnosti úver alebo obdobné plnenie za účelom krytia jej strát, pričom toto poskytnutie nemá vplyv na výšku vkladu spoločníka,
- zakazuje sa vyplácanie podielov na zisku spoločníkom, ak sa tým spoločnosť dostane do krízy,
- spoločnosti sa zakazuje vrátiť vklady spoločníkom,
- podpis predsedu na zápisnici z valného zhromaždenia musí byť úradne osvedčený aj v prípade, ak sa na zasadnutí valného zhromaždenia člen štatutárneho orgánu alebo člen dozornej rady spoločnosti vzdal svojej funkcie,
- konatelia zodpovedajú za škodu spôsobenú spoločnosti porušením povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu,
- ak ide o spoločnosť s jediným spoločníkom, spoločník nemôže navrhnúť, aby súd zrušil jeho účasť v spoločnosti,
- pri spoločnosti s jediným spoločníkom nemá (narozdiel od viacosobovej s.r.o.) vyhlásenie konkurzu na majetok spoločníka, zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku alebo zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok jeho majetku rovnaké účinky ako zrušenie jeho účasti v spoločnosti súdom,
- pri spoločnosti s jediným spoločníkom nemá (narozdiel od viacosobovej s.r.o., v ktorej spoločenská zmluva nepripúšťa prevod obchodného podielu alebo ak sa na prevod obchodného podielu vyžaduje súhlas valného zhromaždenia) doručenie exekučného príkazu spoločnosti na obchodný podiel spoločníka rovnaké účinky ako zrušenie jeho účasti v spoločnosti súdom,
- zavádza sa povinnosť preskúmania návrhu zmluvy o splynutí alebo zlúčení spoločností nezávislým expertom v prípade, ak je aspoň jedna zo spoločnosti v kríze.

Účinnosť uvedené zmeny nadobudli 29. apríla 2015.

V prípade záujmu o viac informácií o tejto problematike nás kontaktujte, radi Vám v tejto oblasti poskytneme právne služby.

Share to Facebook
Share to Google Plus


Comments are closed.