Zmeny v s.r.o. od 1. júla 2015

Dňa 29. apríla 2015 bol v Zbierke zákonov SR zverejnený zákon č. 87/2015 Z.z. Prinášame Vám prehľad najdôležitejších zmien týkajúcich sa spoločnosti s ručením obmedzeným, účinných od 01.07.2015:

- zavádza sa povinnosť vrátenia hodnoty plnenia poskytnutého podľa zmluvy, ktorá nenadobudla účinnosť podľa § 59a. Táto hodnota sa vracia podľa zásad o bezdôvodnom obohatení, pričom za jej vrátenie ručia spoločne a nerozdielne členovia štatutárneho orgánu, ktorí vykonávali funkciu v čase poskytnutia tejto hodnoty, a členovia štatutárneho orgánu, ktorí svoju funkciu vykonávali v čase, keď si spoločnosť neuplatňovala nárok na vrátenie tohto plnenia a o tejto povinnosti vedeli alebo mohli vedieť. Toto ručenie vzniká pri zmluvách uzatvorených po 01.07.2015.
- zavádza sa neodpustiteľná povinnosť vrátiť vklad vrátený spoločníkom späť spoločnosti. Štatutárny orgán je povinný túto povinnosť vymáhať.

V prípade záujmu o viac informácií o tejto problematike nás kontaktujte, radi Vám v tejto oblasti poskytneme právne služby.

Share to Facebook
Share to Google Plus


Comments are closed.