Jednoduchá akciová spoločnosť

Cieľom návrhu zákona, ktorý mení a dopĺňa Obchodný zákonník, a ktorý bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania je zavedenie novej právnej formy podnikania, uľahčujúcej založenie kapitálovej spoločnosti. Podľa tohto návrhu sa nová forma bude nazývať jednoduchá akciová spoločnosť so skratkou j. a. s., prípadne jed. akc. spol., a bude predstavovať hybridnú formu kapitálovej spoločnosti, kombinujúcu prvky akciovej spoločnosti (a. s.) a spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.), a zároveň zavádzajúcu svoje vlastné právne inštitúty.

Prvé j. a. s. by mohli začať vznikať od začiatku roka 2017 a výrazne by mohli podporiť rozvoj podnikania a vyriešiť problémy spojené s rizikovým investovaním. Ku súčasným štyrom formám obchodných spoločností tak pribudne ďalšia, ktorá má ambíciu stať sa ideálnou formou hlavne pre startupy, inovované produkty a služby.

Jednoduchá akciová spoločnosť bude charakteristická organizačnou jednoduchosťou – jej orgány budú valné zhromaždenie ako výkonný orgán a predstavenstvo ako štatutárny orgán; nebude mať povinnosť vytvárať dozornú radu.

Založiť j. a. s. bude môcť jedna alebo viacero osôb, pričom sa vyžaduje splatenie základného imania, ktorého hodnota musí byť minimálne 1 euro. Akcie j. a. s. sa budú vydávať len ako zaknihované vo forme zápisu u Centrálneho depozitára cenných papierov SR. Môžu byť kmeňové alebo akcie s osobitnými právami, napr. s právom na vyšší podiel zo zisku alebo s právom na vyšší počet hlasov a podobne. Pri určitých druhoch akcií bude vylúčená ich prevoditeľnosť, čo v praxi bude znamenať, že nebude možné ich prevádzať, avšak v tomto prípade má akcionár právo po 4 rokoch od splatenia ich emisného kurzu požadovať ich spätné odkúpenie spoločnosťou.

Umožní motivovať zamestnancov podielom vo firme, keď podľa novely bude j. a. s. spôsobilá upisovať akcie len po súhlase valného zhromaždenia a len ak budú určené na prevod na zamestnancov.

V prípade jednoduchej akciovej spoločnosti bude povolené zahrnúť do stanov možnosť, že akcionári budú môcť rozhodovať aj mimo riadneho valného zhromaždenia, a to na základe návrhu rozhodnutia, ktoré všetkým akcionárom zašle predstavenstvo.

Zavedie možnosť akcionárov uzatvárať medzi sebou dohody týkajúce sa ich práv a povinností – tieto dohody nebudú verejné a môžu zaviesť nové druhy práv, a to najmä:
- právo pridať sa k prevodu akcií, ktoré oprávňuje akcionára (oprávneného) previesť svoje akcie zároveň s akciami iného akcionára (povinného) na tretiu osobu a zároveň zaväzuje povinného akcionára umožniť prevod akcií oprávneného akcionára na tretiu osobu za rovnakých podmienok;
- právo požadovať prevod akcií, ktoré oprávňuje akcionára (oprávneného) požadovať od iného akcionára (povinného), aby zároveň s prevodom akcií oprávneného previedol na tretiu osobu aj svoje akcie a zároveň zaväzuje povinného akcionára previesť svoje akcie spolu s akciami oprávneného na tretiu osobu za rovnakých podmienok;
- právo požadovať nadobudnutie akcií, ktoré oprávňuje akcionára (oprávneného) určiť cenu jednej akcie a žiadať od iného akcionára (povinného), aby na neho previedol akcie za takto určenú cenu, pričom ak tento návrh povinný akcionár neprijme, za rovnakých podmienok je potom sám povinný nadobudnúť akcie od oprávneného.

J. a. s. bude možné zrušiť aj z iných než z dôvodov výslovne uvedených v Obchodnom zákonníku za podmienky, že budú uvedené v zakladateľskej listine, zakladateľskej zmluve alebo v stanovách.

V prípade záujmu o viac informácií o tejto problematike nás kontaktujte, radi Vám v tejto oblasti poskytneme právne služby.

Share to Facebook
Share to Google Plus


Comments are closed.