Zmeny v s.r.o. od 1. januára 2016

Dňa 29. apríla 2015 bol v Zbierke zákonov SR zverejnený zákon č. 87/2015 Z.z. Prinášame Vám prehľad najdôležitejších zmien týkajúcich sa spoločnosti s ručením obmedzeným, účinných od 01.01.2016:

- rozhodnutím súdu môže byť určené, že fyzická osoba nesmie ďalej vykonávať funkciu člena dozorného orgánu alebo štatutárneho orgánu v spoločnosti. Ak vylúčená osoba koná naďalej v mene spoločnosti, stáva sa tak ručiteľom za záväzky spoločnosti.
- vypúšťa sa povinnosť určiť hodnotu predmetu zmluvy, ktorou spoločnosť nadobúda majetok od svojich zakladateľov alebo spoločníkov a ich blízkych osôb, znaleckým posudkom, a tiež povinnosť schválenia návrhu takejto zmluvy, ak sa uzatvára v lehote dvoch rokov odo dňa vzniku s.r.o., valným zhromaždením, čo bola doteraz podmienka účinnosti resp. platnosti takejto zmluvy.

- ruší sa povinnosť vkladať peňažné vklady splatené pred vznikom spoločnosti na osobitný samostatný účet v banke zriadený správcom vkladu. Bude postačovať splatenie k rukám správcu vkladu, ktorý o tom vydá potvrdenie, ktoré sa prikladá k návrhu na zápis do obchodného registra.
- zavádza sa nový inštitút „spoločnosti v kríze“, pričom spoločnosť je v kríze, ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí (t.j. pomer jej vlastného imania a záväzkov je menej ako 4:100 v r.2016, menej ako 6:100 v r.2017 a menej ako 8:100 v r.2018). Novela zavádza viaceré ustanovenia pre spoločnosti v kríze.
- zrušuje sa obmedzenie pre jediného spoločníka spoločnosti v konkurze. Takáto osoba bude môcť založiť ďalšiu spoločnosť bez časového obmedzenia, pričom doteraz tak mohol urobiť až po uplynutí 1 roka od vyporiadania záväzkov spoločnosti v konkurze resp. 10 rokov, ak úpadku alebo predlženiu došlo úmyselne.

V prípade záujmu o viac informácií o tejto problematike nás kontaktujte, radi Vám v tejto oblasti poskytneme právne služby.

Share to Facebook
Share to Google Plus


Comments are closed.