E-shopy musia od februára 2016 aktualizovať svoje obchodné podmienky

Dňa 1. februára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorým sa zavádza ďalšia informačná povinnosť pre prevádzkovateľa e-shopu.

Novelizáciou zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho sa totiž rozširuje okruh informácií, ktoré musí prevádzkovateľ e-shopu poskytnúť spotrebiteľovi pred uzatvorením zmluvy.

Prevádzkovateľ e-shopu je povinný informovať spotrebiteľov o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov a zverejniť na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Takúto platformu umiestnenú na internetovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK vytvorila aj Európska Komisia.

Prevádzkovateľ je povinný túto informáciu spotrebiteľovi poskytnúť ešte pred uzatvorením zmluvy, takže ju odporúčame zahrnúť do obchodných podmienok tak, aby ju mal zákazník k dispozícii ešte pred odoslaním objednávky tovaru, resp. záväznou registráciou do platenej služby a pod.

Pokuta za porušenie tejto povinnosti je od 200 do 10 000 EUR, pričom horná hranica sadzby pokuty sa v prípade opakovaného porušenia v priebehu 12 mesiacov zvyšuje na dvojnásobok.

Obdobnú povinnosť majú od 1. februára 2016 aj “kamenné” obchody.

V prípade záujmu o viac informácií o tejto problematike nás kontaktujte, radi Vám v tejto oblasti poskytneme právne služby.

Share to Facebook
Share to Google Plus


Comments are closed.