Dôležitá zmena pre majiteľov ochranných známok Spoločenstva (EÚ) prihlásených pred 22.06.2012

S účinnosťou od 23.03.2016 prijali Európsky parlament a Rada Európskej únie Nariadenie č. 2015/2424 (ďalej len “Nariadenie”), ktoré zavádza dôležité zmeny v doterajšej úprave a fungovaní ochranných známok Spoločenstva s dosahom najmä na majiteľov ochranných známok prihlásených pred 22. júnom 2012 a nové prihlášky podané po účinnosti Nariadenia.

Čo je podstatou veci? Podľa súčasnej verzie tzv. Nicejského triedenia existuje pre zatriedenie ochranných známkok celkom 45 tried tovarov a služieb, pričom rozsah každej triedy je všeobecne vymedzený v záhlaví každej triedy. Popritom však každá trieda obsahuje zoznam konkrétnych tovarov alebo služieb, v rámci ktorých môže prihlasovateľ vyberať tie, pre ktoré chce známku registrovať. Často sa stávalo, že prihlasovatelia neuvádzali v prihláške ochrannej známky jednotlivé konkrétne tovary a služby, najmä z časových dôvodov (nechcelo sa im vyhľadávať v dlhom zozname stoviek položiek) a uvádzali len všeobecné vymedzenie pojmov obsiahnuté v záhlaví jednotlivej triedy.

Avšak, vzhľadom na to, že doslovný význam pojmov uvedených vo všeobecnom názve záhlavia triedy nemusí zodpovedať jednotlivým tovarom a službám, ktoré sú zahrnuté v danej triede, musí po novom prihlasovateľ (ak uvádza v prihláške len všeobecné pojmy zo záhlavia triedy) výslovne uviesť, či si nárokuje ochranu pre celú triedu alebo len pre tovary a služby zahrnuté vo všeobecnom vymedzení v záhlaví triedy v chápanom význame použitých pojmov.

Prihlasovatelia ochranných známok prihlásených pred 22.06.2012 môžu úrad požiadať o zapísanie tejto skutočnosti najneskôr do 24.09.2016.

V prípade záujmu o viac informácií o tejto problematike nás kontaktujte, radi Vám v tejto oblasti poskytneme právne služby.

Share to Facebook
Share to Google Plus


Comments are closed.