Cezhraničné vysielanie zamestnancov

Dňa 18.06.2016 nadobudne účinnosť zákon č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb.

Pri rozlíšení medzi vyslaním a zahraničnou pracovnou cestou je rozlišujúcim prvkom skutočnosť, že v prípade vyslania ide o cezhraničné poskytovanie služieb zamestnávateľom prostredníctvom jeho zamestnancov v prospech prijímateľa služby. V prípade zahraničnej pracovnej cesty sa nejedná o cezhraničné poskytovanie služieb, teda zamestnanec vykonáva prácu v prospech svojho zamestnávateľa, ale spravidla nie v prospech tretej osoby (napr. zamestnanec sa zúčastňuje obchodného rokovania, školenia, t.j. svojou činnosťou nekonkuruje zamestnancom na území iného štátu).

Aké povinnosti vyplývajú z nového zákona pre zamestnávateľa?
1. Vyslanie zamestnanca je podmienené jeho súhlasom, resp. dohodou o vyslaní, ktorá musí obsahovať: deň začatia a skončenia vyslania, druh práce počas vyslania, miesto výkonu práce počas vyslania a mzdové podmienky počas vyslania.
2. V prípade vyslania je zamestnávateľ povinný garantovať pracovné podmienky a podmienky zamestnávania práva cudzieho štátu, na ktorého územie je zamestnanec vyslaný a zamestnanca s nimi ešte pred vyslaním oboznámiť (o pracovnom čase a výmere dovolenky dokonca písomnou formou).
3. Vysielajúci zamestnávateľ si musí splniť informačné povinnosti voči orgánom inšpekcie práce v krajine vyslania, a to podľa prislušnej vnútroštátnej legislatívy.
4. Pred vyslaním je potrebné zabezpečiť si vystavenie formuláru PD A1 v Sociálnej poisťovni (ak čas vyslania nepresiahne 24 mesiacov).

V prípade záujmu o viac informácií o tejto problematike nás kontaktujte, radi Vám v tejto oblasti poskytneme právne služby.

Share to Facebook
Share to Google Plus


Comments are closed.