Mzdové zvýhodnenia od 01.05.2019

Zákonom číslo 63/2018 Z.z. bol s účinnosťou od 01.05.2018 novelizovaný zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), pričom do Zákonníka práce okrem iného pribudli nové ustanovenia, upravujúce mzdové zvýhodnenie zamestnanca za prácu v sobotu a mzdové zvýhodnenie zamestnanca za prácu v nedeľu, ktoré tak doplnili už dovtedy existujúce mzdové zvýhodnenia za prácu vo sviatok a za nočnú prácu.

S účinnosťou od 01.05.2019 boli navyše jednotlivé mzdové zvýhodnenia zvýšené. Podľa v súčasnosti platnej a účinnej právnej úpravy majú zamestnanci právo na nasledujúce mzdové zvýhodnenia:

a) Práca vo sviatok: zamestnanec má nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 % jeho priemerného zárobku.

b) Práca v sobotu: zamestnanec má nárok na mzdové zvýhodnenie za každú hodinu práce v sobotu najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. V prípade zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, je možné dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, ale najmenej vo výške 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, a to v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

c) Práca v nedeľu: zamestnanec má nárok na mzdové zvýhodnenie za každú hodinu práce v nedeľu najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. V prípade zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, je možné dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, ale najmenej vo výške 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, a to v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

d) Nočná práca: zamestnanec má nárok na mzdové zvýhodnenie za každú hodinu nočnej práce najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. V prípade zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala v noci, je možné dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však vo výške 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, a to v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov. Zníženie mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu však nie možné dohodnúť u zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu.

V prípade záujmu o viac informácií o tejto problematike nás kontaktujte, radi Vám v tejto oblasti poskytneme právne služby.

Share to Facebook
Share to Google Plus


Comments are closed.