Nahlasovanie voľných pracovných miest

Dňa 01.01.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 376/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetným zákonom bola zavedená nová povinnosť pre zamestnávateľov, týkajúca sa nahlasovania voľných pracovných miest. Všetci zamestnávatelia sú od 01.01.2019 povinní nahlasovať každé voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v územnom obvode ktorého sa bude nachádzať miesto výkonu danej práce.

Zamestnávateľ môže voľné pracovné miesto nahlásiť jedným z nasledujúcich spôsobov:
- online prostredníctvom Internetového sprievodcu trhom práce (ISTP) na webovej stránke www.istp.sk. Po registrácii v systéme ISTP je možné bezplatne vytvárať a upravovať inzeráty pracovných ponúk,
- vyplnením tlačiva „nahláška voľných pracovných miest“, ktoré zamestnávateľ môže doručiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom pošty, faxu alebo elektronickej pošty,
- osobne na úrade práce oznámením voľného pracovného miesta príslušnému pracovníkovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (agentovi pre voľné pracovné miesta),
- telefonicky oznámením pracovníkovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (agentovi pre voľné pracovné miesta),
- online prostredníctvom komerčných portálov profesia.sk a kariera.sk (uvedená služba je spoplatnená).

Za nesplnenie povinnosti nahlásiť voľné pracovné miesto môže byť zamestnávateľovi uložená pokuta do výšky 300 eur.

Povinnosť nahlasovať voľné pracovné miesta jedným z vyššie uvedených spôsobov sa netýka voľných pracovných miest, o ktorých poskytuje zamestnávateľ údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovaného na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu (napríklad v prípade, ak zamestnávateľ nahlasuje voľné pracovné miesta podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

V prípade záujmu o viac informácií o tejto problematike nás kontaktujte, radi Vám v tejto oblasti poskytneme právne služby.

Share to Facebook
Share to Google Plus


Comments are closed.