Niektoré legislatívne zmeny súvisiace s pandémiou Covid-19

Národná rada SR dňa 25.03.2020 schválila v skrátenom legislatívnom konaní na návrh vlády zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zákon nadobudol účinnosť dňa 27.03.2020.

Podstatné zmeny, ktoré prináša nový zákon:

1) Prerušenie plynutia hmotnoprávnych a procesnoprávnych lehôt na súdoch.
Lehoty ustanovené právnymi predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch na uplatňovanie alebo bránenie práv na súde (hmotnoprávne lehoty), uplynutím ktorých by došlo k premlčaniu alebo k zániku práva (prekluzívne lehoty) ako aj lehoty ustanovené zákonom alebo určené súdom na vykonanie procesného úkonu v súdnom konaní pred súdom účastníkmi konania a stranami v konaní (procesnoprávne lehoty) v čase odo dňa účinnosti tohto zákona, t.j. od 27.03.2020 do 30.04.2020 neplynú. Lehoty, ktoré uplynuli v období od 12.03.2020 do 27.03.2020 sa neskončia skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

Zákon však zároveň umožňuje súdu aplikovať výnimku z prerušenia plynutia lehôt, a to za predpokladu, ak vec z dôvodu ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti, slobody alebo značnej škody strany alebo účastníka konania neznesie odklad. V takom prípade môže súd určiť, že prerušenie plynutia lehôt sa nepoužije a súčasne určí novú primeranú lehotu. Proti takémuto uzneseniu súdu nie je prípustný opravný prostriedok.

2) Súdne konania v obmedzenom režime a bez prítomnosti verejnosti.
V čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu súdy vykonávajú pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia len v nevyhnutnom rozsahu, pričom ochrana zdravia je dôvodom na vylúčenie verejnosti z pojednávania, hlavného pojednávania a verejného zasadnutia.
Ak súd vylúči verejnosť, vyhotoví zvukový záznam z celého pojednávania, hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia, ktorý komukoľvek a bezodkladne sprístupní po skončení pojednávania, hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia.

3) Predĺženie lehoty na podanie dlžníckeho návrhu na vyhlásenie konkurzu.
Lehota, v ktorej je dlžník povinný podať na svoj majetok návrh na vyhlásenie konkurzu v prípade predĺženia, ktoré nastalo v čase od 12. marca 2020 do 30. apríla 2020 je 60 dní, dochádza teda k predĺženiu lehoty z 30 dní na 60 dní.

4) Rozhodovanie kolektívnych orgánov právnických osôb per rollam.
Kolektívne orgány právnických osôb založených podľa predpisov občianskeho práva alebo obchodného práva môžu v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu používať korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť účasť ich členov na zasadnutí takéhoto orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov.

5) Zmrazenie dražieb a výkonu záložných práv.
Dražobník, súdny exekútor a správca sú v čase do 30. apríla 2020 povinní upustiť od vykonania dražby, poverovania predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku. Akýkoľvek spôsob speňažovania majetku dlžníka vykonaný v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020 je neplatný. Súdny exekútor je v čase do 30. apríla 2020 povinný upustiť od vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti.
V čase do 30. apríla 2020 nemožno pristúpiť k výkonu záložného práva. Úkony smerujúce k výkonu záložného práva v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020 sú neúčinné.

6) Výnimky vo verejnom obstarávaní.
Zákon zavádza výnimku vo verejnom obstarávaní, na základe ktorej verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, a to v prípadoch, ak sa jedná o zmluvu, rámcovú dohodu a koncesnú zmluvu uzatváranú na účely zabezpečovania ochrany života a zdravia v čase núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie, ak sú zároveň splnené podmienky pre priame rokovacie konanie podľa zákona č 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Časť vyššie uvedených opatrení je koncipovaná ako opatrenia dočasného charakteru, pričom ich dočasnosť je daná dátumom, do kedy sa uplatňujú. Zákon pracuje s termínom do 30. apríla 2020, pričom sa nevylučuje ďalšie predĺženie tohto termínu.

V prípade záujmu o viac informácií o tejto problematike nás kontaktujte, radi Vám v tejto oblasti poskytneme právne služby.

Share to Facebook
Share to Google Plus


Comments are closed.