Povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov

Dňa 01.07.2013 nadobudol účinnosť nový zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z., ktorý v prechodných ustanoveniach ukladá viaceré povinnosti prevádzkovateľom informačných systémov, ktorí spracúvajú osobné údaje napríklad:
- o svojich zamestnancoch (IS personalistika a mzdy),
- o svojich zákazníkoch (e-shop),
- o svojich potenciálnych zákazníkoch (napr. vernostné karty, spotrebiteľské súťaže a hry a pod.),
- o užívateľoch internetových stránok (napr. diskusné fóra, komunitné weby a pod.).
Čítaj ďalej…


Novela Autorského zákona účinná od 1.11.2013

Novela Autorského zákona účinná od 1. novembra 2013 obsahuje tieto najdôležitejšie zmeny:

1. Predmetom autorského práva budú aj noviny ako súborné dielo. Autor súborného diela má právo udeľovať súhlas na každé použitie diela, vrátane vyhotovenia rozmnoženiny súborného diela alebo jeho časti. Uvedená zmena bola prijatá na ochranu vydavateľov novín pred subjektami, ktoré zdarma odoberali a spracovávali články z týchto novín do monitoringu tlače, ktorý následne za odplatu predávali svojim odberateľom.
Čítaj ďalej…


Nový zákon o ochrane osobných údajov účinný od 1.7.2013

Dňa 1. júla 2013 nadobudne účinnosť nový zákon o ochrane osobných údajov. Tu sú dátumy, ktoré by mali podnikatelia sledovať:

a) do 1. januára 2014 - povinnosť registrovať na Úrade na ochranu osobných údajov SR tie informačné systémy, v ktorých spracúvate osobné údaje, ak nemáte poverenú zodpovednú osobu (t.j. ak spracúvate osobné údaje prostredníctvom menej ako 20 osôb),
b) do 1. januára 2014 – povinnosť uviesť do súladu s novým zákonom všetky informačné systémy, v ktorých spracúvate osobné údaje,
c) do 1. januára 2014 – povinnosť vykonať poučenie oprávnenej osoby a vytvoriť o tom písomný záznam podľa nového zákona,
d) do 1. apríla 2014 – povinnosť zosúladiť prijatú bezpečnostnú smernicu resp. projekt s ustanoveniami nového zákona.
e) do 1. júla 2014 – povinnosť poveriť zodpovednú osobu, ak spracúvate osobné údaje prostredníctvom 20 a viac oprávnených osôb.

V prípade záujmu o viac informácií o tejto problematike nás kontaktujte, radi Vám v tejto oblasti poskytneme právne služby.


Splatenie vkladov do s.r.o. už len banke

Pripravuje sa novela Obchodného zákonníka, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť od 01.10.2013. V rámci boja proti daňovým podvodom chce zaviesť povinnosť zakladateľov spoločnosti s ručením obmedzeným splatiť peňažný vklad alebo časť vkladu na osobitný účet vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky. O tomto vklade banka vydá potvrdenie, resp. výpis z účtu, ktorý bude povinnou prílohou k návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra.

V súčasnosti je splatenie vkladu totiž len formalitou, keďže k návrhu na zápis sa prikladá vyhlásenie správcu vkladu o tom, že zakladatelia svoje vklady resp. ich časti splatili, pričom spoločnosť tieto vklady len formálne eviduje v pokladniach ako účtovnú položku, avšak nedochádza k ich skutočnému splateniu.

V prípade záujmu o viac informácií o tejto problematike nás kontaktujte, radi Vám v tejto oblasti poskytneme právne služby.


Zmeny v Obchodnom zákonníku po 1. februári 2013

Dňa 1. februára 2013 nadobudli účinnosť dôležité zmeny v Obchodnom zákonníku:

1. Vyvolanie nebezpečenstva zámeny – podnikateľ si nesmie zvoliť také obchodné meno, ktoré by mohlo spôsobiť u adresátov jeho obchodnej dokumentácie nebezpečenstvo zámeny podnikateľa s verejným registrom alebo inou evidenciou vedenou na základe zákona.
Čítaj ďalej…


Výpočet úrokov z omeškania sa zmení

Vláda SR schválila dva návrhy nariadení upravujúce výšku úrokov z omeškania. V súčasnosti sa totiž nerobí rozdiel vo výške úrokov z omeškania v občianskoprávnych a v obchodnoprávnych vzťahoch. Výška úrokov z omeškania sa vypočítava podľa nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení, podľa ktorého je výška úrokov z omeškania o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Výška úrokov z omeškania sa môže meniť každý kalendárny polrok v závislosti od pohybu výšky úrokov Európskej centrálnej banky (“ECB”), a to pri splnení určitých podmienok.

Čítaj ďalej…


Valné zhromaždenie už aj s návštevou notára

Schválená novela Obchodného zákonníka účinná od 01.02.2013 zavádza povinosť osvedčovať pravosť podpisu predsedu na zápisniciach zo zasadania valného zhromaždenia a jediného spoločníka na rozhodnutiach jediného spoločníka pri väčšine bežných rozhodnutí týkajúcich sa spoločnosti s ručením obmedzeným (zmena konateľa, vymenovanie prokuristu, zmena výšky základného imania, zrušenie spoločnosti, zmena jej právnej formy, predaj podniku, a pod.). Prechodné ustanovenie zavádza pravidlo, že osvedčenie pravosti podpisu nie je potrebné, ak sú súčasne splnené dve podmienky (i) valné zhromaždenie (rozhodnutie jediného spoločníka) sa uskutočnilo pred 01.02.2013 a (ii) návrh na zápis zmeny do obchodného registra v súvislosti s týmto rozhodnutím je podaný do 01.04.2013.

V prípade záujmu o viac informácií o tejto problematike nás kontaktujte, radi Vám v tejto oblasti poskytneme právne služby.


Overenie účtovnej závierky audítorom

Národnej rade SR bol doručený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Navrhovaná účinnosť je od 1. marca 2013.

Cieľom novely je zmenšenie počtu podnikateľov, ktorých účtovná závierka podlieha overeniu audítorom. V súčasnosti sa táto povinnosť týka obchodnej spoločnosti (s.r.o., a.s.) a družstva, ktoré ku dňu zostavenia účtovnej závierky a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie spĺňa dve z týchto troch podmienok:
1. Celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur. Tu novela navrhuje zvýšenie na 4 400 000 eur.
2. Čistý obrat presiahol 2 000 000 eur. Tu novela navrhuje zvýšenia na 8 800 000 eur.
3. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30. Novela navrhuje zvýšenia na 50 zamestnancov.

V prípade záujmu o viac informácií o tejto problematike nás kontaktujte, radi Vám v tejto oblasti poskytneme právne služby.


Propagačné súťaže budú podliehať prísnej legislatíve

Národnej rade SR bol doručený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Navrhovaná účinnosť je od 1.1.2013.

Jednou z podstatných zmien tohto zákona je zavedenie propagačnej súťaže ako nového druhu hazardných hier, v ktorej podmienkou účasti nie je zaplatenie vkladu, ale zakúpenie určitého tovaru, služby alebo iného plnenia a preukázanie tohto nákupu organizátorovi súťaže alebo uzavretie zmluvného vzťahu s poskytovateľom výhier alebo účasť na propagačnej alebo reklamnej akcii. Propagačné súťaže sú hazardné hry, pri ktorých sa prevádzkovateľ zaväzuje vyplatiť alebo poskytnúť výhru hráčom určeným náhodným výberom.

Osoba, ktorá chce prevádzkovať propagačnú súťaž, bude povinná oznámiť tento zámer miestne príslušnému daňovému úradu a získať tzv. všeobecnú licenciu. Podmienkou pre jej získanie bude vypracovanie Hracieho poriadku, Všeobecných podmienok žrebovania, zloženie finančnej zábezpeky a platenie odvodu z výhier.

Ak bude táto novela schválená, bude to znamenať výrazné sťaženie organizácie spotrebiteľských súťaží, hier a podobných činností, ktoré sú momentálne upravené veľmi voľne a na ich usporadúvanie sa nevyžaduje žiadne povolenie, oznámenie ani licencia.

V prípade záujmu o viac informácií o tejto problematike nás kontaktujte, radi Vám v tejto oblasti poskytneme právne služby.


Prenos daňovej povinnosti z nepeňažnej výhry

Národnej rade SR bol doručený návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorého podstatou je prenos daňovej povinnosti z nepeňažnej výhry z výhercu na prevádzkovateľa alebo organizátora hry, súťaže alebo žrebovania. Navrhovaná novela zavádza právnu úpravu, v zmysle ktorej budú zdaňované aj nepeňažné výhry alebo ceny zrážkovou daňou, a to priamo prevádzkovateľom alebo organizátorom hry, súťaže alebo žrebovania. Výherca sa podľa novej právnej úpravy stane oslobodeným od platby dane a poistného z nepeňažnej výhry.

V súčasnosti totiž nepeňažná cena alebo výhra prevyšujúca hodnotu 165,97 EUR podlieha zdaneniu v plnej výške, pričom je zdaňovaná osobne daňovníkom prostredníctvom daňového priznania. Pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny je prevádzkovateľ alebo organizátor hry, súťaže alebo žrebovania povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry, ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady prevádzkovateľa hry, súťaže alebo žrebovania. Výherca je povinný z nepeňažnej výhry alebo ceny zaplatiť okrem dane z príjmov aj poistné vo výške 14% do zdravotnej poisťovne.

Navrhovaná účinnosť je od 1.3.2013.

V prípade záujmu o viac informácií o tejto problematike nás kontaktujte, radi Vám v tejto oblasti poskytneme právne služby.