Korporačné zmeny a firemné dokumenty

  • Zvolanie a vedenie valného zhromaždenia a príprava zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia.
  • Zvolanie a vedenie zasadnutia dozornej rady, predstavenstva alebo iných orgánov Vašej spoločnosti a príprava príslušných dokumentov.
  • Vyhotovenie dokumentácie k akejkoľvek korporačnej zmene (zmena členov štatutárneho orgánu a dozornej rady, zmena obchodného mena, sídla, rozšírenie predmetu podnikania, zvýšenie a zníženie základného imania a pod.).
  • Vyhotovenie potrebnej zmeny zakladateľských dokumentov (spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny, stanov a pod.) a ich úplného znenia.
  • Príprava podkladov pre konverziu základného imania a vkladov z SKK na EUR.
  • Vytvorenie vnútrofiremných dokumentov (vnútropodnikové predpisy a smernice, a pod.).
  • Naše články: