Obchodné právo a zmluvy

 • Vyhotovenie všetkých typov zmlúv, ktoré potrebujete pri podnikaní (kúpna zmluva, zmluva o dielo, zmluva o obchodnom zastúpení, mandátna zmluva, zmluva o predaji podniku, lízingová zmluva, zmluva o úvere, zasielateľská zmluva, zmluva o preprave a iné).
 • Všeobecné obchodné podmienky a ďalšie právne dokumenty.
 • Zastúpenie a asistencia v predzmluvných rokovaniach a vyjednávaniach s Vaším obchodným partnerom alebo budúcim zmluvným partnerom.
 • Ochrana dôverných informácií, obchodného tajomstva a know-how.
 • Pripomienkovanie návrhu zmluvy, ktorý Vám predložil Váš obchodný partner.
 • Príprava zmluvy o budúcej zmluve.
 • Vytvorenie rámcovej zmluvy (zmluva na opakované plnenia).
 • Právna analýza už uzavretej zmluvy a zmluvného vzťahu, možností riešenia obchodného prípadu a odporúčania ďalšieho postupu vo veci.
 • Právne posúdenie zmluvného vzťahu s partnerom v cudzine, podľa európskeho práva alebo medzinárodného práva.
 • Právne konzultácie v obchodnom práve.
 • Naše články: