Podnikanie na internete

  • Všeobecné obchodné podmienky, pravidlá používania internetovej stránky, pravidlá diskusie, ochranu súkromia, ochranu autorského práva, pravidlá ochrany osobných údajov, zmluva s užívateľmi – pre Váš e-shop, komunitnú stránku alebo iný internetový projekt.
  • Poradenstvo vo všetkých otázkach autorského práva, ochrany osobných údajov, ochrany spotrebiteľa, ochrany súkromia, zodpovednosti za škodu spôsobenú príspevkami užívateľov a pod.
  • Zabezpečenie právnej ochrany Vašej domény, jej registrácia, obnova, zmena či prevod.
  • Vyhotovenie zmluvy o dielo, licenčnej zmluvy, zmluvy s programátorom.
  • Právna ochrana počítačového programu, databázy, autorského diela a pod.
  • Poradenstvo v otázkach elektronického obchodu (zmluvy na diaľku), elektronickej komunikácie (nevyžiadaná pošta, spam), ochrany spotrebiteľa a reklamy na internete.
  • Naše články: