Pracovné právo

 • Vytvorenie všetkých pracovno-právnych dokumentov (pracovná zmluva, manažérska zmluva, dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru, a pod.).
 • Vyhotovenie dokumentácie potrebnej pri skončení pracovného pomeru (výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, dohoda, upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny / neuspokojivé plnenie pracovných úloh, a pod.).
 • Príprava dokumentácie potrebnej pri zmenách v pracovno-právnych vzťahoch (dohoda o zmene pracovných podmienok a preradenie na inú prácu, a pod.).
 • Poradenstvo pri dočasnom pridelení zamestnanca a právna podpora pre agentúrne zamestnávanie.
 • Právne poradenstvo k hromadnému prepúšťaniu.
 • Konzultácia otázok týkajúcich sa výpovede, odstupného, nárokov a sporov z neplatného skončenia pracovného pomeru.
 • Ochrana know-how (doložky mlčanlivosti v pracovnej zmluve, ochrana dôvernosti informácií, zákaz konkurencie pre zamestancov).
 • Poradenstvo v otázkach náhrady škody, hmotnej zodpovednosti zamestnanca.
 • Vytvortenie potrebnej dokumentácie pre domácku prácu a teleprácu Vašich zamestnancov.
 • Tvorba interných vnútropodnikových pracovnoprávnych dokumentov a firemných predpisov (pracovný poriadok, mzdový poriadok, a iné).
 • Poradenstvo v otázkach pracovných pomerov na dobu určitú, skúšobnej doby a ďalších otázkach pracovného práva.
 • Naše články: