Právo duševného vlastníctva

 • Právna ochrana a zmluvné dispozície s predmetom duševného vlastníctva (autorské dielo, ochranná známka, patent, dizajn a pod.).
 • Prihlásenie ochrannej známky do registra ochranných známok.
 • Zabezpečenie obnovy platnosti ochrannej známky.
 • Podanie námietok voči konkurenčnej ochrannej známke, návrhu na zrušenie ochrannej známky, návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.
 • Zabezpečenie registrácie medzinárodnej ochrannej známky a ochrannej známky Spoločenstva.
 • Vytvorenie licenčnej zmluvy na ochrannú známku.
 • Vyhotovenie potrebných zmluvných dokumentov k prevodu ochrannej známky.
 • Vytvorenie zmluvy o vytvorení autorského diela a licenčnej zmluvy na autorské dielo.
 • Koncipovanie zmluvy so zamestnancom a zabezpečenie právnej ochrany zamestnaneckého diela.
 • Poradenstvo vo všetkých otázkach týkajúcich sa duševného vlastníctva.
 • Naše články: