Vymáhanie pohľadávok

 • Zabezpečenie čo najvyššej výnosnosti pohľadávky a jej úhrady klientovi v čo najkratšom čase.
 • Zistenie bonity dlžníka a podrobných informácií o dlžníkovi a jeho záväzkoch voči iným subjektom, prípadne o jeho majetku a stave, v akom sa nachádza.
 • Príprava a zaslanie predžalobnej výzvy s vyčíslením pohľadávky (istiny, úrokov z omeškania, sankčného príslušenstva, budúcich trov súdneho konania a právneho zastúpenia).
 • Rokovania s dlžníkom o mimosúdnom zaplatení Vašej pohľadávky, splátkovom kalendári a pod.
 • Podanie žaloby voči dlžníkovi (návrh na vydanie platobného rozkazu) na súd a zastupovanie v súdnom spore (účasť na pojednávaniach a pod.).
 • Podanie návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi voči dlžníkovi a zastupovanie v exekučnom konaní.
 • Správa pohľadávok (vedenie evidencie o Vašich dlžníkoch a stave vymáhania pohľadávok).
 • Vyhotovenie zmlúv k obchodu s pohľadávkami (postúpenie, prevzatie, započítanie a pod.).
 • Podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie voči Vášmu dlžníkovi.
 • Prihlásenie pohľadávok do konkurzu alebo reštrukturalizácie a zastúpenie v konkurze a reštrukturalizácii (na schôdzi veriteľov a veriteľskom výbore).
 • Právne poradenstvo pri konkurze a reštrukturalizácii.
 • Naše články: