Zastupovanie v súdnom konaní

  • Právna analýza Vášho konkrétneho prípadu a odporúčania ako v spore postupovať.
  • Vyhotovenie predžalobnej výzvy a iných dokumentov.
  • Vykonanie právnych úkonov potrebných pre úspech v spore.
  • Asistencia pri mimosúdnych rokovaniach s protistranou a zastúpenie v takýchto rokovaniach.
  • Vyhotovenie právnych podaní na súd (žaloba, návrh na predbežné opatrenie, návrh na vydanie platobného rozkazu a pod.).
  • Právne zastupovanie v súdnom konaní.
  • Naše články: